AAM (HOSE): Thủy sản Mekong

18/01/2022

12.90

0.40 (3.20%)

K.L: 1,420

KLCP lưu hành: 10,451,182

KL TB 20 phiên: 4,370

EPS cơ bản (1000đ): -1.314

P/B: 0.70

P/E: -9.82Opening soon!